ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

1       Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Για την εταιρεία Πλανητάριο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών και των συνεργατών της, έχει πρωταρχική σημασία. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία τους, πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την εταιρεία, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει για τις υπηρεσίες που παρέχουμε προς τους πελάτες μας, για την επικοινωνία προς κάθε ενδιαφερόμενο και για τον διαδικτυακό τόπο https://planitario.gr/ και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του.

2       Τι είναι ο GDPR;

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR) 2016/679 (EE) αποτελεί το νέο κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στον εξεταζόμενο τομέα. Αντικείμενο του νόμου είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως του δικαιώματος προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα και με τον ορισμό που δίνεται στο άρθρο 4 του ΓΚΠΔ, είναι οι πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να σας αναγνωρίσουμε και να επικοινωνήσουμε και να συναλλαχθούμε μαζί σας, και κυρίως το ονοματεπώνυμό σας, η ταχυδρομική σας διεύθυνση, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, ο αριθμός του τηλεφώνου σας, καθώς και άλλες πληροφορίες όταν αυτές συνδυάζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία.

3       Η εταιρεία Πλανητάριο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ως υπεύθυνη επεξεργασίας

Η εταιρεία Πλανητάριο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ως υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, με την επωνυμία «Δημήτρης Τσάμπουρας & Σια ΟΕ», που εδρεύει στην Πυλαία, Αντώνη Τρίτση 15-17, 57001, με ΑΦΜ 081956280, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της προβαίνει σε συλλογή και  επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των συνεργατών, των προμηθευτών, των υπαλλήλων και των πελατών της,  σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών  όπως ισχύει.  Ως εκ τούτου,  η εταιρεία Πλανητάριο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ενεργεί ως υπεύθυνη επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 περ. 7 του GDPR.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρείας Πλανητάριο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

email: [email protected]

Τηλέφωνο: 2310541826

4       Ποιά προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για νόμιμο σκοπό, εφόσον συντρέχει μια από τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 παρ.1 του GDPR. Η ιστοσελίδα https://planitario.gr/ σχεδιάστηκε έτσι, ώστε οι χρήστες να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν την ταυτότητα τους και χωρίς να χρειάζεται να δίνουν προσωπικά δεδομένα εκτός και αν το επιθυμούν οι ίδιοι. Κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων μας και τη συνεργασία μας μαζί σας, θα χρειαστεί να προβούμε σε συλλογή και επεξεργασία ορισμένων προσωπικών σας δεδομένων προκειμένου να σας προσφέρουμε συγκεκριμένες υπηρεσίες και να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε επαρκώς στις ανάγκες σας. Πιο συγκεκριμένα:

4.1      Προσωπικά δεδομένα των πελατών μας

 • Η εταιρεία Πλανητάριο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των πελατών της όπως ονοματεπώνυμα, πατρώνυμα, τηλέφωνα επικοινωνίας, email, διεύθυνση, ΑΔΤ, ΑΦΜ, παραγγελίες, τιμολόγια, αποδείξεις πληρωμής κ.λ.π. με σκοπό την ολοκλήρωση των παραγγελιών των πελατών μας.
 • Κατόπιν λεπτομερούς ενημέρωσης των πελατών μας για τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων, τους δίνουμε τη δυνατότητα να εγγραφούν στο Newsletter της εταιρείας Πλανητάριο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ για να λαμβάνουν ενημερώσεις σχετικά με τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες, τις προσφορές και τις δράσεις της εταιρείας μας. 

Νομικές βάσεις για την ανωτέρω επεξεργασία είναι, είναι η εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων (GDPR άρθρο 6 παρ.1΄β), η ρητή και ελεύθερη συναίνεσή σας (GDPR άρθρο 6 παρ.1ά) και το έννομο συμφέρον της [Όνομα εταιρείας](GDPR άρθρο 6 παρ.1΄στ).

4.2      Προσωπικά δεδομένα από τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών στην ιστοσελίδα μας

 • Για να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας  ώστε να εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες σας, μετράμε την απόδοση της. Κατά την επίσκεψή σας, συλλέγουμε αυτόματα τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας και την επίσκεψή σας το δίκτυο και τον πάροχο, μέσω των οποίων έχετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο, τη δραστηριότητά σας στην ιστοσελίδα μας, την ημερομηνία και την ώρα της πλοήγησής σας στην ιστοσελίδα μας, πόσο χρόνο αφιερώσατε, σε ποιες σελίδες / ιστοσελίδες συνδεθήκατε (Links) από τον ιστότοπο μας, τη διεύθυνση Πρωτοκόλλου Internet (IP address) το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας και το λογισμικό του φυλλομετρητή σας (browser).
 • Επιπλέον, κάνουμε χρήση του e-shop μας για την εξυπηρέτηση των πελατών μας και την αποτελεσματική διεκπεραίωση των συναλλαγών μας μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

Νομικές βάσεις για την ανωτέρω επεξεργασία είναι η ρητή και ελεύθερη συναίνεσή σας (GDPR άρθρο 6 παρ.1ά) και το έννομο συμφέρον της εταιρείας Πλανητάριο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ για την επεξεργασία των δεδομένων σας με σκοπό την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία και ανάπτυξη της Εταιρείας (GDPR άρθρο 6 παρ.1΄στ).

4.3      Προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η εταιρεία Πλανητάριο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ για το προσωπικό

Το προσωπικό της εταιρείας Πλανητάριο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ είναι άρτια εκπαιδευμένο και ενήμερο για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών αλλά και το επαγγελματικό απόρρητο. Υπάρχει πάντα συμβατική σχέση μεταξύ και της εταιρείας Πλανητάριο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ των εργαζομένων  της, με τις απαραίτητες δεσμεύσεις εμπιστευτικότητας και λήψης των κατάλληλων οργανωτικών και τεχνικών μέτρων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών.

Όταν δημιουργηθεί μια νέα θέση εργασίας, η εταιρεία Πλανητάριο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ συλλέγει βιογραφικά σημειώματα των υποψήφιων εργαζομένων.  Σε αυτό το στάδιο, η εταιρεία Πλανητάριο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων, όπως ονοματεπώνυμο, διαβατήριό/στοιχεία ταυτότητας, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση,  διεύθυνση, τηλέφωνο, email, βιογραφικό σημείωμα, πτυχία, πιστοποιήσεις, προϋπηρεσία, αιτούμενη θέση εργασίας, σημειώσεις συνέντευξης κλπ. Η εταιρεία Πλανητάριο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, διασφαλίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα του κάθε υποψηφίου διατηρούνται ακέραια και ασφαλή. Ο χρόνος διατήρησης ορίζεται σε ένα έτος μετά την πάροδο του οποίου τα βιογραφικά καταστρέφονται και γίνεται επανασυλλογή τους με βάση τις ανάγκες της.     

Νομικές βάσεις για την ανωτέρω επεξεργασία είναι το άρθρο 6 παρ. 1α  (συγκατάθεση του υποψηφίου στην αποστολή των βιογραφικών του), το 6 παρ. 1στ ΓΚΠΔ για το έννομο συμφέρον της εταιρείας για την συλλογή βιογραφικών για κάλυψη θέσεων εργασίας, αλλά και την αιτιολογική σκέψη 44 του ΓΚΠΔ για την συλλογή και επεξεργασία των βιογραφικών με σκοπό την πρόθεση σύναψης σύμβασης με κάποιους εξ αυτών (προ-συμβατικό στάδιο)

Όταν η εταιρεία Πλανητάριο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ αποφασίζει να προβεί σε πρόσληψη ενός υποψήφιου εργαζομένου, συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων,  όπως ονοματεπώνυμο, διαβατήριό/στοιχεία ταυτότητας, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση,  διεύθυνση, τηλέφωνο, email, βιογραφικό σημείωμα, , πτυχία, πιστοποιήσεις, προϋπηρεσία, θέση εργασίας, πιστοποιητικά υγείας, αναρρωτικές άδειες, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ ΑΜ ΙΚΑ, ΙΒΑΝ, σύμβαση εργασίας στοιχεία μισθοδοσίας των εργαζομένων. Τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για τη διεκπεραίωση συμβατικών και νομικών υποχρεώσεων της εταιρείας Πλανητάριο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Νομικές βάσεις για την ανωτέρω επεξεργασία είναι η εκτέλεση νομικών μας υποχρεώσεων (πχ τη συμμόρφωση σε φορολογικές, ασφαλιστικές και εργατικές υποχρεώσεις που ορίζει ο νόμος) (GDPR άρθρο 6 παρ.1΄γ) και το έννομο συμφέρον της εταιρείας Πλανητάριο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (GDPR άρθρο 6 παρ.1΄στ).

4.4      Προσωπικά δεδομένα των τρίτων συνεργατών/προμηθευτών μας

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα των συνεργατών/προμηθευτών μας (πχ, διαχειριστές ιστοσελίδας, λογιστές, νομικούς, τεχνικούς ασφαλείας  κλπ.) όπως ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΑΔΤ, ΑΜΚΑ, ΙΒΑΝ, Business Cards, τιμολόγια, παραστατικά, συμβάσεις κλπ. Επίσης, διατηρούμε ιστορικό συναντήσεων, αρχείο  κατηγοριοποίησης, αξιολόγησης και εξέλιξης των συνεργατών/προμηθευτών μας, καθώς και τις αναφορές-audit report που μας υποβάλλουν. Τα στοιχεία αυτά μας είναι απαραίτητα προκειμένου να είμαστε σε θέση να επικοινωνούμε, να κατευθύνουμε και να εποπτεύουμε τους συνεργάτες  μας, αποβλέποντας πάντα στην άρτια συνεργασία μας και στην ικανοποίηση των πελατών μας.

Νομικές βάσεις για την ανωτέρω επεξεργασία είναι η εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων της εταιρείας απέναντι σε συνεργάτες και προμηθευτές (GDPR άρθρο 6 παρ.1' β ΓΚΠΔ), η εκτέλεση νομικών μας υποχρεώσεων (πχ τη συμμόρφωση σε φορολογικές, ασφαλιστικές και εργατικές υποχρεώσεις που ορίζει ο νόμος) (GDPR άρθρο 6 παρ.1΄γ) και το έννομο συμφέρον της εταιρείας Πλανητάριο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (GDPR άρθρο 6 παρ.1΄στ).

4.5      Προσωπικά δεδομένα  από την βιντεοεπιτήρηση

Οι κάμερες ασφαλείας και τα κλειστά κυκλώματα CCTV που διαθέτουμε, έχουν ως βασικό στόχο καταρχήν την αποτροπή εγκληματικών ενεργειών και εν συνεχεία την τήρηση των αρχείων που μας βοηθούν να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα, προκειμένου να έχουμε ολοκληρωμένη γνώση για τους κινδύνους από τους οποίους πρέπει να προστατεύουμε την ζωή και την περιουσία μας . Η εταιρεία Πλανητάριο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ φροντίζει, ώστε τα σημεία εγκατάστασης των καμερών και ο τρόπος λήψης των δεδομένων προσδιορίζονται µε τέτοιο τρόπο, ώστε τα δεδομένα που συλλέγονται να µην είναι περισσότερα από όσα είναι απολύτως αναγκαία για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας και να µη θίγονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των πελατών. Επίσης, η  εταιρεία Πλανητάριο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ φροντίζει να ενημερώνει τους πελάτες, πριν εισέλθουν στην εμβέλεια του συστήματος βιντεοεπιτήρησης, µε τρόπο εμφανή και κατανοητό (πινακίδα), ότι πρόκειται να εισέλθουν σε χώρο που βιντεοσκοπείται. Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης δε χρησιμοποιείται με σκοπό την επιτήρηση των εργαζομένων εντός των χώρων εργασίας, αλλά μόνο το χώρο  εισόδου-εξόδου, και γενικά χώρους που αφορούν εγκαταστάσεις της επιχείρησης (όπως το χώρο στάθμευσης των αυτοκινήτων, το ταμείο, το χώρο αποθήκευσης εμπορευμάτων). Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που προκύπτουν από τη χρήση μεθόδων ελέγχου και παρακολούθησης, δε θα χρησιμοποιηθούν εις βάρος των πελατών ή / και των εργαζομένων, εάν δεν έχουν  προηγουμένως ενημερωθεί για την εισαγωγή των μεθόδων ελέγχου και παρακολούθησης και για την χρήση των δεδομένων αυτών.  

 

5       Βασικές Αρχές επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

 • Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων λαμβάνει χώρα με νόμιμο, δίκαιο και διαφανή τρόπο.
 • Η συγκέντρωση των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται μόνο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς.
 • Η συγκέντρωση των  προσωπικών δεδομένων είναι επαρκής και σχετική.
 • Τα προσωπικά δεδομένα είναι ακριβή και επικαιροποιημένα.
 • Τα προσωπικά δεδομένα που δεν είναι ακριβή διορθώνονται ή διαγράφονται.
 • Τα προσωπικά δεδομένα μένουν εμπιστευτικά και αποθηκευμένα με ασφάλεια.
 • Τα προσωπικά δεδομένα δεν κοινοποιούνται σε τρίτους παρά μόνο αν είναι απαραίτητο για να προσφέρονται για αυτά υπηρεσίες κατόπιν συμφωνίας.

6       Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων

Η εταιρεία Πλανητάριο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ενδέχεται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τα φυσικά πρόσωπα σε τρίτους, στις παρακάτω περιπτώσεις και για συγκεκριμένους σκοπούς.

6.1      Στους εργαζόμενους ή στους εξωτερικούς συνεργάτες της

Πρόκειται για έμπειρους επαγγελματίες, οι οποίοι είναι επαρκώς ενημερωμένοι για τις υποχρεώσεις τήρησης απορρήτου σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα των πελατών. Οι εργαζόμενοι/εξωτερικοί συνεργάτες της εταιρείας Πλανητάριο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (πχ μεταφορική εταιρεία, εταιρείες ταχυμεταφορών), έχουν πρόσβαση μόνο στα προσωπικά δεδομένα των πελατών, που κρίνονται απολύτως απαραίτητα  για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Υπάρχει πάντα συμβατική σχέση μεταξύ της εταιρείας Πλανητάριο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και των εργαζομένων/εξωτερικών συνεργατών της, με τις απαραίτητες δεσμεύσεις εμπιστευτικότητας και λήψης των κατάλληλων οργανωτικών και τεχνικών μέτρων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών.

6.2      Άλλα τρίτα μέρη, λόγω νομοθεσίας

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα σας, για να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία ή για να ανταποκριθούμε σε μια υποχρεωτική νομική διαδικασία (πχ για φορολογικούς σκοπούς), ή για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα ή την ασφάλεια της εταιρεία Πλανητάριο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

6.3      Άλλα τρίτα μέρη, για την υλοποίηση των υπηρεσιών της εταιρείας Πλανητάριο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Υπάρχουν περιπτώσεις που θα πρέπει να κοινοποιήσουμε τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα των πελατών για την απρόσκοπτη λειτουργία κάποιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών (data center, hosting,  κλπ.). Σε κάθε περίπτωση θα γίνεται ιδιαίτερηαναφορά στη σχετική σύμβαση υπηρεσιών.

6.4      Άλλα τρίτα μέρη με τη συγκατάθεσή σας

Εκτός από τις κοινοποιήσεις που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ενδέχεται διαβιβάσουμε πληροφορίες σχετικά με σας σε τρίτα μέρη, εφόσον μας δώσετε την ελεύθερη και ρητή συγκατάθεσή σας.

6.5      Αποδέκτες εκτός ΕΟΧ

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε θα μεταφερθούν και θα αποθηκευτούν στους διακομιστές μας, οι οποίοι εδρεύουν εντός ΕΟΧ - Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Δεν θα μεταφέρουμε τις πληροφορίες σας εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) εκτός εάν είστε χρήστης εκτός ΕΟΧ, οπότε ίσως χρειαστεί να μεταφερθούν τα στοιχεία σας για να παραδώσουμε τα προϊόντα σας, να διεκπεραιώσουμε την πληρωμή/επιστροφές ή να σας στείλουμε διαφημιστικές πληροφορίες , στις οποίες έχετε εγγραφεί. Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών με ασφάλεια και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων, όταν λαμβάνει χώρα από μια τοποθεσία εκτός του ΕΟΧ. Για την αποφυγή αμφιβολιών, σε περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο δεν αποτελεί πλέον μέρος του ΕΟΧ, οι παραπομπές στην παρούσα παράγραφο στον ΕΟΧ σημαίνουν τον ΕΟΧ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Στις περιπτώσεις που η διαβίβαση των δεδομένων σας γίνεται ή μπορεί να γίνει σε χώρες όπως στις Η.Π.Α., στην περίπτωση αυτή η διαβίβαση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αρχές της λεγόμενης Privacy Shield  Πολιτικής Απορρήτου ΗΠΑ- ΕΕ, όπου έτσι εξασφαλίζεται ένα επαρκές επίπεδο προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των υποκειμένων. Διαφορετικά, όταν υπάρχει λόγος ή ανάγκη τα δεδομένα σας να μεταφερθούν σε Τρίτες χώρες, εκτός Ε.Ε., αυτή η μεταφορά γίνεται βάσει των λεγόμενων Τυποποιημένων συμβατικών ρητρών, δηλαδή κατάλληλων προβλέψεων σε νομικά κείμενα που προστατεύουν τα δεδομένα σας, τα οποία μεταφέρονται σε αυτές τις χώρες, στις οποίες δεν υπάρχει κατάλληλο επίπεδο προστασίας τους.

7       Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση: 

 • Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά δεδομένα των πελατών θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.
 • Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, o χρόνος διατήρησης των Π.Δ. των πελατών και των εργαζομένων της επιχείρησης μας μπορεί να φτάνει έως και 20 έτη, για το ενδεχόμενο προβολής επικουρικών αξιώσεων των εν λόγω υποκειμένων, οι οποίες υπόκεινται στην 20ετή παραγραφή, καθώς και γενικότερα για την δυνατότητα άσκησης, υποστήριξης και θεμελίωσης νομικών αξιώσεων των υποκειμένων προς εμάς αλλά και το αντίστροφο.  

Τα δεδομένα του λογαριασμού σας που υπόκεινται σε φορολογικούς κανονισμούς θα διατηρούνται έως και 10 έτη από την ακύρωση του λογαριασμού σας στο σύστημα μας όπως ορίζεται από τον νόμο. Μετά από αυτό το χρονικό περιθώριο, διαγράφονται χωρίς ειδοποίηση.

8       Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρεία Πλανητάριο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Αυτά τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα λαμβάνονται τόσο κατά το σχεδιασμό των μέσων επεξεργασίας (πχ κρυπτογράφηση των δεδομένων του server και των υπολογιστών της εταιρείας κλπ.), όσο και εξ ορισμού, ώστε να υφίστανται επεξεργασία μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για τον εκάστοτε σκοπό της επεξεργασίας (αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα). Η εταιρεία Πλανητάριο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ δεν επαναπαύεται στα τεχνικά μέτρα ασφαλείας που έχει λάβει μέχρι στιγμής, αλλά αναζητά διαρκώς νέες και σύγχρονες μεθόδους, προκειμένου να θωρακίσει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε, δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.

9       Ενέργειες σε περίπτωση παραβίασης των προσωπικών δεδομένων των πελατών

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση των προσωπικών των υποκειμένων των  δεδομένων και η παραβίαση αυτή ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τους, η εταιρεία Πλανητάριο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, δεσμεύεται να γνωστοποιήσει αμελλητί  και σε κάθε περίπτωση εντός 72 ωρών από τη στιγμή που λάβει γνώση του γεγονότος της παραβίασης, στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) και εφόσον κρίνεται απαραίτητο και στο υποκείμενο το δεδομένων.

10     Πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω e-shop

Στην διαδικασία των συναλλαγών που λαμβάνουν χώρα μέσω e-shop που διατηρεί η επιχείρηση με μεγάλο όγκο email και παραγγελιών, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας τα οποία κοινολογούνται και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας στο πλαίσιο της εξυπηρέτησής σας και την διεκπεραίωσης της συναλλαγής. Έχουμε φροντίσει να ενσωματώσουμε λεκτικό για την συγκατάθεσή σας, ως υφιστάμενων πελατών (opt-in), ως προϋπόθεση για την συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της εκτέλεσης  της παραγγελίας και της ολοκλήρωσης της συναλλαγής. Όσον αφορά εσάς, τους υπάρχοντες πελάτες με τους οποίους υπάρχουν συναλλαγές με το e-shop μας, αυτές συνεχίζουν να εξελίσσονται και να είναι εν ισχύ, παρότι πιθανόν να μην μας έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας, διότι εν προκειμένω προκρίνεται το έννομο συμφέρον της επιχείρησής μας να διατηρήσουμε την συναλλακτική μας σχέση μαζί σας. Σε κάθε όμως περίπτωση, είτε είστε δυνητικοί, είτε υφιστάμενοι πελάτες μας, δίνουμε το δικαίωμα να κάνετε ανάκληση της συγκατάθεσής σας οποτεδήποτε (opt-out), εάν και εφόσον επιθυμείτε να σταματήσετε την συναλλακτική σας σχέση μαζί μας και κατ΄ επέκταση, να διακόψουμε κι εμείς την επεξεργασία και διατήρηση των δεδομένων σας και την διενέργεια προωθητικών ενεργειών προς  εσάς.

Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία και αποτελεσματική φύλαξη και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, για όσο διάστημα τα κατέχουμε και τα επεξεργαζόμαστε, στο πλαίσιο της εκτέλεσης  της παραγγελίας σας και της ολοκλήρωσης της συναλλαγής.

11     Τα δικαιώματά σας

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου υπόκεινται σε επεξεργασία από την εταιρεία Πλανητάριο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, έχει τα ακόλουθα δικαιώματα: 

11.1   Δικαίωμα ενημέρωσης

Έχετε δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας μας, ή των εκπροσώπων μας, τους σκοπούς της επεξεργασίας για τους οποίους προορίζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τη νομική βάση για την επεξεργασία, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας που διέπει τη λειτουργία της εταιρείας μας, μπορείτε να απευθύνεστε σε εμάς ζητώντας περαιτέρω πληροφορίες για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων σας, υποβάλλοντας τα αντίστοιχα αιτήματα. Η απάντηση των αιτημάτων σας θα γίνεται χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων.

11.2   Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας και να μας ζητάτε αντίγραφα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους. Επίσης έχετε δικαίωμα πρόσβασης σε ειδικότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και τον τρόπο άσκησης των επιμέρους δικαιωμάτων σας.

11.3   Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, κατόπιν αιτήσεώς σας προς την Εταιρεία – Υπεύθυνο επεξεργασίας. Ως Εταιρεία οφείλουμε να απαντήσουμε στο αίτημά σας, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, δικαιολογώντας παράλληλα μια πιθανή καθυστέρησή απόκρισης σε αυτό.

11.4   Δικαίωμα διαγραφής

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή  προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση (πχ δικαιούμαστε να αρνηθούμε την διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων αποσκοπώντας στη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών μας αξιώσεων).

11.5   Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

11.6   Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας ενημερωτικής προώθησης. Ειδικότερα, έχετε δικαίωμα να εναντιώνεστε σε κάθε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζει σημαντικά Κατ’ εξαίρεση δε μπορείτε να αντιταχθείτε στην αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης που σας αφορά, όταν η απόφαση αυτή, είτε είναι αναγκαία για τη σύναψη ή την εκτέλεση της σύμβασης που έχουμε συνάψει μαζί σας, είτε βασίζεται στη ρητή και ελεύθερη συγκατάθεσή σας.

11.7   Δικαίωμα στη φορητότητα 

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης προς εσάς.

11.8   Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης

Όπου η επεξεργασία βασίζεται στη ρητή και ελεύθερη συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας, προτού την ανακαλέσετε.

Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να απευθυνθείτε στον Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρείας Πλανητάριο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

email: [email protected]

τηλέφωνο: 2310541826

11.9   Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ 

Σε περίπτωση παραβίασης των προσωπικών σας δεδομένων έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600,

Fax: +30 210 6475628,

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]

12     Ιστοσελίδες τρίτων

Ο Ιστότοπος μας ενδέχεται να παρέχει συνδέσμους σε άλλους Ιστότοπους που δεν ανήκουν ή δεν ελέγχονται από εμάς, που όμως πιστεύουμε ότι θα μπορούσαν να είναι χρήσιμοι ή ενδιαφέροντες στους επισκέπτες των Ιστοσελίδων μας. Στην περίπτωση αυτή, δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές απορρήτου που χρησιμοποιούνται στους Ιστοτόπους άλλων ή για την εγκυρότητα του περιεχομένου τους ή για την συλλογή πληροφοριών από τα μέρη που κατέχουν και ελέγχουν τις εν λόγω ιστοσελίδες, ή τη χρήση των Cookies τους. Άρα, κατά συνέπεια, δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε ζημία ή πρόβλημα παρουσιαστεί σε κάποιον από εσάς που θα κάνει χρήση αυτού του ξένου Ιστοτόπου και εν τέλει, επαφίεται σε εσάς εάν θα χρησιμοποιήσετε ή όχι κάποιον σύνδεσμο άλλου Ιστοτόπου, που παρέχεται από την Ιστοσελίδα μας, στην περίπτωση που δεν τον εμπιστεύεστε απόλυτα.

13     Παιδιά

Με την παροχή της συγκατάθεσής σας δηλώνετε υπεύθυνα πως είστε άνω των 15 ετών και άρα θεωρείστε ανήλικοι, βάσει και του χρονικού προσδιορισμού της ανηλικότητας από τον ελληνικό Νόμο 4624/2019.  Εάν είστε κάτω των 15 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας και τις υπηρεσίες της μόνο με τη συμμετοχή και την έγκριση ενός γονέα ή κηδεμόνα.

14     Ανανεώσεις και επικαιροποίηση της Πολιτικής Απορρήτου

Η Ιστοσελίδα της https://www.planitario.gr ενημερώνεται και επεκτείνεται συνεχώς τόσο λειτουργικά όσο και σε ότι αφορά προϊόντα και υπηρεσίες με συνέπεια να ανανεώνει και την παρούσα πολιτική προστασίας του απορρήτου των συναλλαγών. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη σελίδα αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας.

Πολιτική για Cookies                    

Κατά την πλοήγηση στον παρόντα δικτυακό τόπο, η εταιρία ενδέχεται να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά τμήματα κειμένου που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν δικτυακό τόπο που επισκέπτεται ο χρήστης. Η χρήση των cookies διευκολύνει τον δικτυακό τόπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη του χρήστη, όπως π.χ. την  προτιμώμενη γλώσσα σας, την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας, όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, τον υπολογισμό του αριθμού των επισκεπτών ή τη διευκόλυνση της εγγραφής στις  υπηρεσίες μας. 

Πώς να ελέγχετε τα cookies 

Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: aboutcookies.org. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν δικτυακό τόπο. Ο χρήστης δύναται να κάνει χρήση του δικτυακού τόπου χωρίς προβλήματα και χωρίς τη χρήση των cookies αλλά ενδεχομένως εις βάρος της ευχρηστίας του και της λειτουργίας ορισμένων υπηρεσιών αυτού.

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Ο ιστότοπός μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους (links) προς άλλους ιστότοπους που ενδιαφέρουν. Πρέπει να γνωρίζετε ότι εμείς δεν ελέγχουμε αυτούς τους ιστότοπους. Επομένως, δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για την προστασία των πληροφοριών που εσείς παρέχετε την ώρα που επισκέπτεστε άλλους ιστότοπους, ενώ, από την άλλη μεριά, η δική μας πολιτική για τα προσωπικά δεδομένα, την οποία διαβάζετε εδώ, δεν είναι δεσμευτική για άλλους ιστότοπους. Πρέπει να είστε προσεκτικοί και να διαβάζετε την πολιτική για τα προσωπικά δεδομένα που ισχύει στον ιστότοπο που επισκέπτεστε.

Πώς να ελέγχετε τα προσωπικά σας δεδομένα

Μπορείτε να επιλέξετε να περιορίστε τη συλλογή ή τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, με τους παρακάτω τρόπους:

 • Κάθε φορά που σας ζητείται να συμπληρώσετε μια φόρμα σε έναν ιστότοπο, αναζητήστε το πλαίσιο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κλικ, για να υποδηλώσετε ότι δεν θέλετε να χρησιμοποιηθούν από κανέναν οι πληροφορίες για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ
 • Αν έχετε πρωτύτερα συγκατανεύσει να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας όποτε θέλετε, στέλνοντάς μας μια επιστολή ή ένα email στη διεύθυνση [email protected]

Δεν θα πουλήσουμε ούτε θα διανείμουμε ούτε θα εκμισθώσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, εκτός και αν πάρουμε την άδειά σας ή υποχρεωθούμε από τον νόμο. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να σας στείλουμε υλικό προώθησης που αφορά τρίτους και που νομίζουμε ότι ίσως το βρείτε ενδιαφέρον, εφόσον μας δηλώσετε ότι θα επιθυμούσατε κάτι τέτοιο.

Μπορείτε να ζητήσετε λεπτομέρειες για τα προσωπικά δεδομένα σας που έχουμε αποθηκεύσει. Το αίτημά σας θα ικανοποιηθεί. Αν θα θέλατε ένα αντίγραφο των πληροφοριών που έχουμε για σας, παρακαλούμε στείλτε μας μια επιστολή ή ένα email

Αν νομίζετε ότι κάποιες πληροφορίες που έχουμε για σας είναι εσφαλμένες ή ελλιπείς, παρακαλούμε στείλτε μας μια επιστολή ή ένα email. Θα κάνουμε αμέσως τις απαραίτητες διορθώσεις.

Λίστα των cookies που συλλέγουμε

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τα cookies που συλλέγουμε και τις πληροφορίες που αποθηκεύουν.

Όνομα του COOKIE

Περιγραφή του COOKIE

CART

Η σχέση με το καλάθι αγορών σας

CATEGORY INFO

Αποθηκεύει την πληροφορία της κατηγορίας στη σελίδα, η οποία επιτρέπει πιο γρήγορη εμφάνιση σελίδων

COMPARE

Τα αντικείμενα που έχετε στη λίστα Compare Products

CURRENCY

Το νόμισμα που προτιμάτε

CUSTOMER

Μια κρυπτογραφημένη εκδοχή του πελατειακού σας ID στο κατάστημα

CUSTOMER_AUTH

Ένας δείκτης που δείχνει αν έχετε κάνει log in στο κατάστημα

CUSTOMER_INFO

Μια κρυπτογραφημένη εκδοχή της ομάδας πελατών στην οποία ανήκετε

CUSTOMER_SEGMENT_IDS

Αποθηκεύει το Customer Segment ID

EXTERNAL_NO_CACHE

Μια σημαία (flag), που δείχνει αν το caching είναι απενεργοποιημένο ή όχι

FRONTEND

Η ταυτότητα της επίσκεψής σας στον server

GUEST-VIEW

Επιτρέπει στους επισκέπτες να διορθώνουν τις παραγγελίες τους

LAST_CATEGORY

Η τελευταία κατηγορία που επισκεφτήκατε

LAST_PRODUCT

Το πιο πρόσφατο προϊόν που είδατε

NEWMESSAGE

Δείχνει αν έχει ληφθεί κάποιο νέο μήνυμα

NO_CACHE

Δείχνει αν επιτρέπεται η χρήση cache

PERSISTENT_SHOPPING_CART

Σύνδεσμος που δείχνει πληροφορίες σχετικά με το καλάθι αγορών σας και την ιστορία των σελίδων που επισκεφτήκατε, αν το έχετε ζητήσει από το site

POLL

To ID των δημοσκοπήσεων στις οποίες έχετε πρόσφατα ψηφίσει

POLLN

Πληροφορίες για δημοσκοπήσεις στις οποίες έχετε ψηφίσει

RECENTLYCOMPARED

Τα αντικείμενα που έχετε συγκρίνει πρόσφατα

STF

Πληροφορίες για προϊόντα που έχετε γνωστοποιήσει με email σε φίλους

STORE

Η εικόνα του καταστήματος ή η γλώσσα που έχετε επιλέξει

USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE

Δείχνει αν ένας πελάτης έχει επιτρέψει τη χρήση cookies

VIEWED_PRODUCT_IDS

Τα προϊόντα που έχετε ήδη δει

WISHLIST

Μια κρυπτογραφημένη λίστα των προϊόντων που έχετε προσθέσει στην Wishlist

WISHLIST_CNT

Ο αριθμός των αντικειμένων στην Wishlist